Kirjuta meile Asukoht Kontakt Leader Eesti

Majanduslik alus

Eestis ei ole riigikirikut – see tähendab, et iga kogudus on majanduslikult iseseisev.

Kogudus elab suures osas annetustest ja toetustest.
Risti koguduse peamisteks sissetulekuteks on liikmeannetused, kiriklike talituste eest tehtavad annetused, abi, mis laekub sõpruskogudustelt, Padise Vallavalitsuse toetus ühele või teisele ettevõtmisele ja sponsorannetused.

 - Liikmeannetus on iga täiskasvanud (konfirmeeritud) koguduseliikme aukohus. See ei ole lihtsalt sümboolne solidaarsuse väljendus, vaid väga oluline panus koguduse majandamisel. Liikmeannetust võib teha ka iga ristitud inimene.
- Liikmeannetuse soovitavaks suuruseks Eesti Evangeelses Luterlikus Kirikus on 1% annetaja aastatulust. (Nt 500-eurose kuusissetuleku puhul võiks kogudusele annetada 5 eurot kuus või 60 eurot aastas.)

Risti koguduse juhatus otsustas oma koosolekul 14. juunil 2009, et liikmeannetuse suuruse otsustab annetaja oma südametuunistuse alusel. Siiski palub juhatus annetamisel kaaluda, et annetuse suurus võiks olla

- õpilastel ja töötutel vähemalt 6 eurot aastas,

- pensionäridel vähemalt 20 eurot aastas,

- töötavatel liikmetel vastavalt sissetulekule (soovitav 1% aastatulust)

Tegu on soovitusliku annetusmääraga ning loomulikult võib inimene annetada ka suuremat summat.
 - Liikmeannetust võib tasuda osade kaupa.
 - Liikmeannetust võib tasuda sularahas koguduse kantseleis või ülekandega koguduse arveldusarvele 10052037951005.
NB! Maksekorraldusele palume märkida annetaja ees- ja perekonnanimi, aadress ning selgitus, et tegemist on liikmeannetusega.
Kui ülekanne tehakse oma kontolt, piisab makse selgituses sõnast „liikmeannetus”.
Kui ülekanne tehakse kellegi teise eest - näiteks maksab poeg oma kontolt ema liikmeannetuse -  siis tuleb märkida selgitusse ka annetaja nimi.
 - Kantseleisse annetust tuues saate vastu sellekohase kviitungi ja vastav märge tehakse teie liikmekaardile. Pangaülekande puhul saab kantseleist küsida märke liikmekaardile. 
 -  Koguduse juhatus soovitab liikmetel jagada oma plaanitav annetussumma kuudele või kvartalitele ja tasuda seda panga kaudu püsimaksekorraldusega. See aitaks muuta koguduse laekumised stabiilsemaks. Mitmed koguduseliikmed on juba sõlminud pangakontoris või internetis püsimaksekorralduse lepingu ja asi toimib. 
 -  Eesti Vabariigi seaduste järgi (vt Tulumaksuseadus, § 27) saab iga inimene kirikule tehtud nimeliselt annetuselt tulumaksu tagasi. Kogudus saadab nimeliste annetajate kohta maksuametile teate, kui kogudusel on olemas annetaja isikukood. Sel juhul lisab maksuamet annetussumma juba eeltäidetud tuludeklaratsiooni ja selle pealt arvestatakse teile tulumaks tagasi. Kantseleist on võimalik vajadusel küsida ka kirjalikku tõendit oma nimeliste annetuste kohta. Kes mingil põhjusel ei soovi, et me tema annetusest maksuametile teatatakse, palun teatagu sellest koguduse sekretärile.

Mida kogudus teie annetusega teeb?

Raha vajame selleks, et kindlustada materiaalne alus oma koguduse sisulisele tegevusele: ühelt poolt püsikulud (kiriku ja kogudusemaja hooldamine ning elekter, töötajate palgad, kantseleikulud), teisalt lastele, noortele ja eakatele suunatud ettevõtmised, laagrid, leerikoolid ja palju muud. Koguduse tegevuse ja majanduselu kohta saab täpsemalt lugeda koguduse aastaaruandest.

Kas annetamine on ainult kohustus?

Koguduse heaks annetamine ei ole kindlasti pelgalt kohustuse täitmine. Piiblis öeldakse: Igaüks andku nii, nagu ta meel on lubanud, ei mitte nördinult või sundimisi, sest Jumal armastab rõõmsat andjat. Jumal aga on vägev andma teile kõiksugust armu jõudsalt, et teie ikka kõikjal kõikepidi kõike saades piisavalt võiksite saada jõudsaks kõiksugustele headele tegudele. (Pauluse 2. kiri Korintlastele 9: 7-8)
Annetamine on kristlase jaoks eelkõige võimalus ja eesõigus anda oma osa jumalariigi levimiseks ja kasvamiseks meie keskel. Paljud kristlased on kogenud, et annetamine ei too endaga kaasa mitte puudust, vaid vastupidi – küllust ja õnnistust. Kes annab, sellele antakse. Kes jagab, muutub seeläbi rikkamaks.
Andmine ja jagamine on kristlase jaoks eluviis: Kes kasinasti külvab, see ka lõikab kasinasti, ja kes õnnistust lootes külvab, see lõikab ka õnnistust. (2. kiri Korintlastele 9:6).
Täname südamest kõiki koguduseliikmeid, kes on sel aastal oma liikmeannetuse juba tasunud!

MUUD ANNETUSED

 - Kõik anonüümsed annetused, mida koguduse töö heaks tehakse, küll jumalateenistustel, ametitalitustel või muus ühenduses, loetakse üle ja võetakse raamatupidamises arvele vastava komisjoni poolt.
 - Anonüümse annetuse eest ei ole võimalik hiljem väljastada tõendeid annetuse tegemise kohta.
 - Kutsume kõiki era- ja juriidilisi isikuid toetama koguduse ettevõtmisi sponsorannetustega. See on eriti oluline suuremate projektide, nagu kiriku remondid jm ehitustööde finantseerimiseks. Koguduse oma tulubaas on niivõrd väikene, et ilma täiendava toetuseta ei jõua me täita neid ootusi, mida tänapäeva ühiskond koguduselt ootab.
Suur tänu mõistmise, armastuse ja ohvrimeelsuse eest!

MAJANDUSLIK TEGEVUS

Kogudusel on kasutada kokku 40 ha maad, millest suur osa on metsamaa. Palgimetsa on vähe. Kuna põllumajandus on hetkel keerulises olukorras, siis maade kasutamisest kogudus saab tulu sisuliselt ainult küttepuude näol kogudusemaja kütmiseks.
Oleme väga tänulikud kõikide ettepanekute eest, mis aitaksid kogudusel oma majandustegevust arendada, et see võiks olla toeks põhitegevusele.
Kogudus riigilt mingit majanduslikku toetust oma tegevuseks ei saa. Erandiks on siinkohal muinsuskaitse kaudu saadud abi Risti kiriku kui muinsuskaitse all oleva arhitektuurimälestise hädapärase remondi tegemiseks (nt kiriku uus katus aastal 2005, kooriruumi lae remont aastal 2008).

Majandusaasta aruanded on kätte saadavad siit:
2010
2011
2012