Category

Jutlus

Jutlused ja mõtisklused

Jutlus. Headuse seemned ei lähe mitte iialgi raisku

By Jutlus

„Headuse seemned ei lähe mitte iialgi raisku. Nende idanemisaeg on erinev, saaki ei ole meil inimestena võimalik mõõta. Külvaja ise ei saa seda pea kunagi näha. Aga need pisikesed seemned tärkavad ja kannavad vilja. Ühele annavad need jõudu vastu pidada, teisele julgust kurjale vastu hakata, kolmandale uut lootust jalule tõusta, neljandale indu ise samamoodi headust jagada. Headuse ja armastuse sõnad ja neist sündivad teod päästavad inimese ja päästavad viimselt ka maailma,“ ütles Risti kiriku õpetaja Annika Laats oma jutluses kolmandal pühapäeval peale ilmumispüha, 22. jaanuaril 2023.

Read More

Jutlus: 2023. aasta esimene jumalateenistus Risti kirikus

By Jutlus

Risti kiriku lühter

Risti kiriku õpetaja Annika Laatsi jutlus 8. jaanuaril 2023

Johannese evangeelium 1:29-34

29  Järgmisel päeval nägi Johannes Jeesust enda juurde tulevat ja ütles: „Vaata, see on Jumala Tall, kes kannab ära maailma patu.
30  Tema ongi see, kelle kohta ma ütlesin: Pärast mind tuleb mees, kes on olnud minu eel, sest tema oli enne kui mina.
31  Minagi ei teadnud, kes ta on, kuid ma olen tulnud ristima veega selleks, et tema saaks avalikuks Iisraelile.”
32  Ja Johannes tunnistas: „Ma nägin Vaimu tuvina taevast laskuvat ja tema peale jäävat.
33  Minagi ei teadnud, kes ta on, kuid see, kes minu läkitas veega ristima, tema ütles mulle: Kelle peale sa näed Vaimu laskuvat ja tema peale jäävat, see ongi, kes ristib Püha Vaimuga.
34  Ja ma olen näinud ja tunnistanud, et seesama on Jumala Poeg.”

Meie koguduses on juba aastakümneid peetud jumalateenistusi vaid kuu teisel ja neljandal pühapäeval ning suurtel kirikupühadel. Seetõttu astume kirikuaastast läbi pisut pikemate sammudega kui mujal tavaks. Viimati olime koos esimesel jõulupühal, nüüd on jõuluaeg kolmekuningapäevaga läbi saanud ning kirikuaastas on kätte jõudnud ilmumisaeg. Oleme nagu kaugõppijad, kel tuleb harva kokku saades selle võrra intensiivsemalt kohal olla ja kaasa mõtelda. Mul on rõõm tõdeda, et meis on süvenenud janu ja vajadus ka vahepealsete väiksemate kokkusaamiste, sh piibliringide järele – ikka selleks, et võiksime päevast päeva käia Jumala valguses.

Read More

Jõulupüha jutlus Risti kirikus AD 2022

By Jutlus

Risti kirik jõulude ajal 2022

Risti kiriku õpetaja Annika Laatsi jutlus 25. detsembril 2022

Matteuse evangeelium 1:1-17

Jeesuse põlvnemine

1 Jeesuse Kristuse, Aabrahami poja, Taaveti poja sugupuu:
2 Aabrahamile sündis Iisak, Iisakile sündis Jaakob, Jaakobile sündisid Juuda ja tema vennad,
3 Juudale sündisid Taamariga Perets ja Serah, Peretsile sündis Hesron, Hesronile sündis Aram,
4 Aramile sündis Amminadab, Amminadabile sündis Nahson, Nahsonile sündis Salma,
5 Salmale sündis Raahabiga Boas, Boasele sündis Rutiga Oobed, Oobedile sündis Iisai,
6 Iisaile sündis kuningas Taavet. Taavetile sündis Uurija naisega Saalomon,
7 Saalomonile sündis Rehabeam, Rehabeamile sündis Abija, Abijale sündis Aasa,
8 Aasale sündis Joosafat, Joosafatile sündis Jooram, Jooramile sündis Ussija,
9 Ussijale sündis Jootam, Jootamile sündis Aahas, Aahasele sündis Hiskija,
10 Hiskijale sündis Manasse, Manassele sündis Aamon, Aamonile sündis Joosija,
11 Joosijale sündisid Jekonja ja tema vennad Paabeli vangipõlve ajal.
12 Pärast Paabeli vangipõlve sündis Jekonjale Sealtiel, Sealtielile sündis Serubbaabel,
13 Serubbaabelile sündis Abihuud, Abihuudile sündis Eljakim, Eljakimile sündis Assur,
14 Assurile sündis Saadok, Saadokile sündis Ahhim, Ahhimile sündis Elihuud,
15 Elihuudile sündis Eleasar, Eleasarile sündis Mattan, Mattanile sündis Jaakob,
16 Jaakobile sündis Joosep, selle Maarja mees, kellest sündis Jeesus, keda nimetatakse Kristuseks+ .
17 Niisiis on Aabrahamist Taavetini kokku neliteist sugupõlve ja Taavetist Paabeli vangipõlveni neliteist sugupõlve ja Paabeli vangipõlvest Kristuseni samuti neliteist sugupõlve.

See oli mul nüüd esimene kord elus seda teksti valjusti ette lugeda. Minuealised ja vanemad – te mäletate omaaegseid telefoniraamatuid – tundub, et sama mõttekas oleks ette lugeda mõnda neist. Leerikoolis soovitan ma sugupuid käsitlevad peatükid leerilastel rahulikult vahele jätta: Piiblis on väga erinevaid tekste, ja mõnes neist sügavat iva lihtsalt ei leia. Ja ometi on äsjakuuldud read lisatud Saksa luterliku kiriku uuendatud perikoobiritta. Ikka selle mõttega, et need võiks meid jõulupühade aegu kõnetada.

Luuka rõõmusõnumi algus on meile hästi tuttav – seda kuuleme ajast aega igal jõuluõhtul, ning eile oli see lausa jutlusetekstiks. Matteus alustab oma kuulutust hoopis teisiti, kuivalt nagu arveametnik. Ei ole siin Petlemma lauta ega sõime, ei ingleid ega karjaseid. Ometi on ka tema eesmärgiks panna kirja rõõmusõnum Jeesusest. Milles seisneb siin rõõm? Isegi sobilikku poisslapse nime on siit keeruline leida. Mõnigi ütleks irooniliselt, et põlvnemine ning tõupuhtus on hobuse- ja koerakasvatajate pärusmaa, inimesega ei peaks meie ühiskonnas sel enam mingit pistmist olema. Mulle endale on oma juurte ja päritolu otsimine lapsest saadik huvi pakkunud, ent kuidas leida mingit sügavamat sisu Jeesuse sugupuust?

Read More

Jõuluõhtu jutlus Risti kirikus AD 2022

By Jutlus

Jõulud Risti kirikus 2022

Risti kiriku õpetaja Annika Laatsi jutlus 24. detsembril 2022

Luuka evangeelium 2:1-19

Jeesuse sünd

1 Neil päevil sündis, et keiser Augustus andis käsu kirjutada üles kogu riigi rahvas.
2 See esmakordne üleskirjutus toimus ajal, kui Küreenius oli Süüria maavalitseja.
3 Ja kõik läksid ennast kirja panema igaüks oma linna.
4 Nii läks ka Joosep Galileamaalt Naatsaretist üles Juudamaale Taaveti linna, mida hüütakse Petlemmaks, sest ta oli Taaveti soost ja pärusmaalt,
5 et lasta end üles kirjutada koos Maarjaga, oma kihlatuga, kes oli lapseootel.
6 Aga nende sealoleku aegu said päevad täis ja Maarja pidi sünnitama.
7 Ta tõi ilmale oma esimese poja ning mähkis ta mähkmetesse ja asetas sõime, sest nende jaoks polnud majas kohta.
8 Karjased olid seal paigus õitsil ja valvasid öösel oma karja.
9 Issanda ingel seisatas nende juures ja Issanda kirkus säras nende ümber ja nad kartsid üliväga.
10 Aga ingel ütles neile: „Ärge kartke! Sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale,
11 et teile on täna sündinud Taaveti linnas Päästja, kes on Issand Kristus.
12 Ja see on teile tunnustäheks: te leiate lapsukese mähitud ja sõimes magavat.”
13 Äkitselt olid koos ingliga taevased väed Jumalat kiitmas:
14 „Au olgu Jumalale kõrges
ja maa peal rahu,inimestest hea meel!”
15 Ja sündis, kui inglid olid nende juurest ära läinud taevasse, et karjased ütlesid üksteisele: „Läki nüüd Petlemma, et näha saada seda, mis on sündinud, mis Issand on teatanud meile!”
16 Ja nad läksid rutates ja leidsid Maarja ja Joosepi ja lapsukese, kes magas sõimes.
17 Aga nähes teda teatasid nad sõnumist, mis neile oli räägitud selle lapse kohta.
18 Kõik, kes kuulsid, panid seda imeks, mida karjased olid neile kõnelnud.
19 Ent Maarja jättis kõik need lood meelde, mõtiskledes nende üle oma südames.

Jõululoo puhul paneb mind ikka ja aina imestama, kui kehvasti see oluline sündmus välja kukkus. Nõrk oli nii sündmuse- kui suhtekorraldus, rääkimata ürituse turundusest. Jumal poleks nagu tahtnud, et sellest kõigest asja saaks. Või ei osanud Ta paremini?

Kumbki variant pole loogiline. Ta ei oleks võtnud inimeseks saamise koormat enese peale, kui Ta poleks seda tõeliselt tahtnud. Ning pole võimalik, et Ta paremini ei osanud, sest kui me räägime Jumalast, räägime me Kõigeväelisest. Niisiis pidi selle kehva ja pealtnäha mõtlematu korralduse taga olema mingi mõte.

Read More